top of page

KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ - TCK 116

AVUKAT MUSTAFA YILMAZ - ADANA

14 Nis 2023

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 116. maddesi, bir konuta veya işyerine suç işlemek veya orada bulunanların özel yaşamını ihlal etmek kastıyla izinsiz olarak girilmesi olarak tanımlanan barınma dokunulmazlığını ihlal suçuna ilişkindir.

Barınma dokunulmazlığının ihlali suçu Türkiye'de ciddi bir suç olarak kabul ediliyor ve suçlu bulunanlar için ağır cezalarla sonuçlanabiliyor. Bu suçun cezası bir yıldan üç yıla kadar hapis ve para cezasıdır.

Barınma dokunulmazlığının ihlali suçu, zorla girme, bir binaya veya meskene gizlice girme veya erişim sağlamak için hileli yollara başvurma dahil olmak üzere birçok şekilde olabilir. Her durumda, suçlunun mülke suç işlemek veya bina sakinlerinin mahremiyetini ihlal etmek amacıyla girmiş olması gerekir.

Barınma dokunulmazlığının ihlali durumlarında, mağdur polise şikayette bulunabilir, polis daha sonra konuyu soruşturur ve suçlamada bulunmak için yeterli delil olup olmadığını belirler. Mağdurun ihlal nedeniyle uğradığı zararın tazmini için hukuk davası açması da mümkündür.

Konut dokunulmazlığını ihlal suçunun bazı istisnalarının olduğunu belirtmekte fayda var. Örneğin, polis memurları ve diğer kolluk görevlileri, bir suçlu zanlısını takip ederken veya bir arama emrini yerine getirirken olduğu gibi belirli durumlarda mal sahibinin izni olmadan bir mülke girebilir.

Sonuç olarak, barınma dokunulmazlığının ihlali suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda ciddi bir suç olarak kabul edilmekte ve suçlu bulunanlara çeşitli cezalar verilmektedir. Bireyler bir konuta veya işyerine girmeden önce yaptıklarına dikkat etmeli ve gerekli izinlere sahip olduklarından emin olmalıdırlar. Bu suçun mağdurları, haklarının korunmasını ve failin eylemlerinden sorumlu tutulmasını sağlamak için hukuki yardım almalıdır.

Konut dokunulmazlığının ihlali
Madde 116- (1) Bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine rızasına aykırı olarak
giren veya rıza ile girdikten sonra buradan çıkmayan kişi, mağdurun şikayeti üzerine, altı
aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) (Değişik: 31/3/2005 – 5328/8 md.) Birinci fıkra kapsamına giren fiillerin, açık bir
rızaya gerek duyulmaksızın girilmesi mutat olan yerler dışında kalan işyerleri ve eklentileri
hakkında işlenmesi hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine altı aydan bir yıla kadar hapis veya
adlî para cezasına hükmolunur.
(3) (Değişik: 31/3/2005 – 5328/8 md.) Evlilik birliğinde aile bireylerinden ya da
konutun veya işyerinin birden fazla kişi tarafından ortak kullanılması durumunda, bu
kişilerden birinin rızası varsa, yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanmaz. Ancak bunun için
rıza açıklamasının meşru bir amaca yönelik olması gerekir.
(4) Fiilin, cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle ya da gece vakti işlenmesi halinde,
bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur

Hak kaybı yaşamamak için bizimle irtibara geçin.

AVUKAT MUSTAFA YILMAZ - ADANA BAROSU 
05387194080

bottom of page